Covid-19 Riktlinjer

Covid-19 riktlinjer för mässan är:

Innan vi arrangerar våra Alternativmässor så söker vi alltid tilstånd av polis och brandskydd, vilket vi måste ha på dessa arrangemang av en mässa som är offentliga för allmänheten.

Den som arrangerar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus med fler än 100 deltagare ska använda sådant vaccinationsbevis som anges i begränsningsförordningen, eller vidta andra smittskyddsåtgärder. Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)

Dessa är Folkhälsomyndighetens krav från ( december 2022. 

Allmänna råd till arrangemang, inomhus och utomhus, utan vaccinationsbevis.

Allmänna råd

Till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inomhus och utomhus oavsett storlek, som inte använder vaccinationsbevis finns allmänna råd.

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

 1. vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid,
 2. informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa,
 3. anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar,
 4. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 5. anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 6. anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och
 7. förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen genom att personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

Om vaccinationsbevis används

Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att begränsa antalet deltagare. Anordnaren ska ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska dokumenteras skriftligt och följas upp.

Arrangören ska kontrollera deltagarnas vaccinationsbevis när de kommer till arrangemanget. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har verktyg för det. Arrangören ska också kontrollera deltagarens legitimation eller annan identitetshandling för att förvissa sig om att det är deltagarens vaccinationsbevis.

En person som är under 18 år behöver inte uppvisa vaccinationsbevis. Arrangören ska förvissa sig om personens ålder.

En person som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19 på grund av så kallad kontraindikation behöver inte uppvisa vaccinationsbevis, men arrangören ska kräva att personen visar upp ett intyg utfärdat av en läkare eller en annan handling utfärdad av hälso- och sjukvårdspersonal i vilken det intygas att personen avråds från att vaccineras på grund av medicinska skäl.

I Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning finns mer information om vaccinationsbevis vid evenemang.

Om vaccinationsbevis inte används

Vid ett arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare utan vaccinationsbevis ska anordnaren se till att:

 1. deltagarna har en anvisad sittplats,
 2. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
 3. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer. Antalet deltagare får dock alltid uppgå till 100.

Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Mässor inomhus

Föreskrifter

Den som ansvarar för en mässa inomhus ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 1. informera besökare och utställare om hur smittspridning kan undvikas,
 2. erbjuda besökare och utställare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 3. utforma gångar mellan försäljningsplatserna eller montrarna så att trängsel undviks,
 4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits,
 5. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

PUBLICERAT 09 DECEMBER 2021

PUBLICERAT 07 DECEMBER 2021

PUBLICERAT 02 DECEMBER 2021

Relaterade publikationer

PUBLICERAT 10 DECEMBER 2021

PUBLICERAT 08 DECEMBER 2021

PUBLICERAT 03 DECEMBER 2021

Relaterade sidor

Uppdaterat: 2021-12-10

Om myndigheten

info@folkhalsomyndigheten.se
Växel: 010-205 20 00

Dela den här sidan